*        slovosled        *

     

 Oznamovací věty hlavní

Př.:      Ich gehe heute Abend ins Kino.  /  Dnes večer jdu do kina.

Př.:      Heute Abend* gehe ich ins Kino.

             *  jedná se o jeden větný člen (příslovečné určení času)

 

Př.:      Ich will heute Abend ins Kino gehen*.  /  Dnes večer chci jít do kina.

         *  infinitiv je zde vždy na konci

 

 Tázací věty

            1) Tázací věty začínající slovesem (přísudek)

                Gehst du heute Abend ins Kino?   /  Jdeš dnes večer do kina?

           

            2) Tázací věty začínající tázacím zájmenem

                 Wann gehst du ins Kino?   /  Kdy jdeš do kina?

 

 Souvětí

            1) slovosled přímý - při spojení 2 hlavních vět nedojde ke změně slovosledu

                                        - týká se především těchto spojek: und / a, aber / ale, oder / nebo, sondern / nýbrž, ale, denn /neboť

 

Př.:    Martin geht ins Kino. Peter bleibt zu Hause.

         Martin geht ins Kino  und  Peter  bleibt  zu Hause.   /  Martin půjde do kina a Petr zůstane doma.

            

               2) slovosled nepřímý - při spojení 2 hlavních vět dojde ke změně pořadí mezi podmětem a přísudkem (u věty se spojkou)

                          - týká se především těchto spojek: deshalb / proto, sonst / jinak, trotzdem / přesto, außerdem / kromě toho

 

Př.:    Heute ist Fußball im Fernsehen. Er bleibt zu Hause.           

          Heute ist Fußball im Fernsehen,  deshalb  bleibt  er zu Hause.    /  Dnes je v televizi fotbal, proto zůstane doma.

               

3) slovosled vedlejší věty - ve vedlejší větě je přísudek vždy na konci věty

Př.:     Ich glauge, dass  er bald kommt.    /    Myslím, že brzo přijde.

 

           Er kommt bald, weil  er den Film  sehen will.    /     Přijde brzo, protože chce vidět ten film.

 

           Wenn  ich nach Hause  komme, rufe ich dich an.    /    Až přijdu domů, zavolám ti.